Home       Menu

Poland Ekstraklasa football league predictions, table, goalscorers and fixtures

Poland Ekstraklasa

Ekstraklasa is now operated by Ekstraklasa SA

The Ekstraklasa, which has been called PKO BP Ekstraklasa since the 2019-20 season due to its sponsorship by PKO Bank Polski, is the best Polish professional league for football teams of the men's associations.

The season starts in July and ends in May or June of the following year. 16 clubs compete with the I league an ascension and descent system. The teams play a total of 37 games, a total of 296 games in the season. The games are played on Fridays, Saturdays, Sundays and Mondays. The winner of the Ekstraklasa qualifies for the Polish SuperCup. Ekstraklasa is now operated by Ekstraklasa SA .

Check the football odds and football fixture predictions. MrPredict speaks about the football in premier league. Sports betting is about the information, not only the football betting tips. MrPredict helps you to get betting information, news and football videos. MrPredict provides daily updated football betting tips on Premier League, Serie A, LaLiga or Bundesliga.

The Ekstraklasa (formerly I liga) was officially founded on 4 and 5 December 1926 in Warsaw as Liga Polska, since 1 March 1927 as Liga Piłki Nożnej, but the Polish Football Association (Polish: Polski Związek Piłki Nożnej, PZPN) existed since December 20, 1919, one year after the independence of Poland in 1918. The first games of the newly created league took place on April 3, 1927, while in 1920 the first national football championship took place outside the league.

In total, since the founding of the league, 81 teams have played in the top division of Polish football, 16 of which have won the title. The current champion is Piast Gliwice, who won his first title in the 2018-19 season.

Foundation of the Polish Football League

On December 4 and 5, 1926, representatives of several Polish clubs met in Warsaw to discuss the creation of a league. It is not known where the idea of ​​a Polish league came from, but a national league was seen as a much more practical solution than the two-tier system of regional games practiced so far, followed by a national game.

To the dismay of the club officials, the PZPN was not open to the idea of ​​a national league and therefore tried to thwart them. However, it turned out that practically all Polish clubs except one supported the idea. The decision to make it was made independently of the opinion of the PZPN representatives. At the PZPN meeting in Warsaw at the end of February 1927, the PZPN officials openly opposed forming a league, but the clubs allegedly played a key role by some of the Polish Army generals (who were key players after the May 1926 coup the founding of the PZPN) were fired on all aspects of public life), went on anyway. The founding of the league was announced on March 1, 1927.

Krakow

The only opponent of the league formation was Cracovia - a very influential and strong organization in Polish football of the 1920s. Cracovia's boycott was due to the fact that its chairman, Dr. Ing. Edward Cetnarowski, who also held the post of director of the PZPN. Cetnarowski was a person known not only in Poland but also in other countries. It was due to his efforts that Cracovia traveled to Spain in September 1923, drew 1-1 with Barcelona and lost 1-0 against Real Madrid. Thanks to Cetnarowski, Sevilla traveled to Krakow in October, losing 2-3 to Cracovia

There are 16 clubs in Ekstraklasa. During the season, each club plays twice, once in its own stadium and once in the stadium of the opponent, a total of 30 games (240 games in the season). From the 2013/14 season, the league will be divided into the groups "champions" (top 8 teams) and "descent" (top 8 teams) after the 30th round. Each team plays seven more games (teams ranked 1-4 and 9-12 play four times at home). The 2016/17 season was the last in which the teams started an extra round with half of the points scored in the first phase of 30 games (rounded up). The changes extend the season to a total of 296 matches played.

Ekstraklasa, która od sezonu 2019-20 nosi nazwę PKO BP Ekstraklasa, dzięki sponsorowaniu przez PKO Bank Polski, jest najlepszą polską ligą zawodową dla drużyn piłkarskich związków męskich.

Sezon rozpoczyna się w lipcu, a kończy w maju lub czerwcu następnego roku. 16 klubów rywalizuje z I ligą o systemie wznoszenia i zniżania. Drużyny grają w sumie 37 meczów, w sumie 296 meczów w sezonie. Gry rozgrywane są w piątki, soboty, niedziele i poniedziałki. Zwycięzca Ekstraklasy kwalifikuje się do Superpuchar Polski. Ekstraklasa jest obecnie obsługiwana przez Ekstraklasa SA.

Sprawdź kursy i prognozy piłkarskie. MrPredict mówi o piłce nożnej w pierwszej lidze. Zakłady sportowe to informacje, nie tylko typy bukmacherskie. MrPredict pomaga uzyskać informacje o zakładach, wiadomości i filmy piłkarskie. MrPredict zapewnia codziennie aktualizowane typy bukmacherskie na mecze Premier League, Serie A, LaLiga lub Bundesligi.

Ekstraklasa (wcześniej I liga) została oficjalnie założona 4 i 5 grudnia 1926 r. W Warszawie jako Liga Polska, od 1 marca 1927 r. Jako Liga Piłki Nożnej, ale Polski Związek Piłki Nożnej (polski: Polski Związek Piłki Nożnej, PZPN) istnieje od 20 grudnia , 1919, rok po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku. Pierwsze mecze nowo utworzonej ligi odbyły się 3 kwietnia 1927 roku, podczas gdy w 1920 roku odbyły się pierwsze krajowe mistrzostwa w piłce nożnej poza ligą.

W sumie od momentu powstania ligi 81 drużyn grało w najwyższej lidze polskiej piłki nożnej, z czego 16 zdobyło tytuł. Obecnym mistrzem jest Piast Gliwice, który zdobył swój pierwszy tytuł w sezonie 2018-19.

Fundacja Polskiej Ligi Piłki Nożnej

W dniach 4 i 5 grudnia 1926 r. Przedstawiciele kilku polskich klubów spotkali się w Warszawie, aby omówić utworzenie ligi. Nie wiadomo, skąd wziął się pomysł ligi polskiej, ale ligę krajową postrzegano jako o wiele bardziej praktyczne rozwiązanie niż dotychczas praktykowany dwupoziomowy system gier regionalnych, a następnie mecz narodowy. Ku przerażeniu urzędników klubu PZPN nie był otwarty na ideę ligi krajowej i dlatego próbował ich udaremnić. Okazało się jednak, że praktycznie wszystkie polskie kluby oprócz jednego poparły ten pomysł. Decyzja o jej podjęciu została podjęta niezależnie od opinii przedstawicieli PZPN. Na spotkaniu PZPN w Warszawie pod koniec lutego 1927 r. Urzędnicy PZPN otwarcie sprzeciwiali się utworzeniu ligi, ale kluby rzekomo odegrały kluczową rolę przez niektórych generałów Wojska Polskiego (którzy byli kluczowymi graczami po maju 1926 r. Zamachu stanu PZPN) zostały zwolnione we wszystkich aspektach życia publicznego), i tak trwało. Założenie ligi ogłoszono 1 marca 1927 r.

Kraków

Jedynym przeciwnikiem formacji ligowej była Cracovia - bardzo wpływowa i silna organizacja polskiego futbolu lat dwudziestych. Bojkot Cracovii wynikał z faktu, że jej przewodniczący, dr inż. Edward Cetnarowski, który pełnił również funkcję dyrektora PZPN. Cetnarowski był osobą znaną nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach. To dzięki jego staraniom Cracovia pojechała do Hiszpanii we wrześniu 1923 roku, zremisowała 1: 1 z Barceloną i przegrała 1: 0 z Realem Madryt. Dzięki Cetnarowskiemu Sewilla udała się w październiku do Krakowa, przegrywając 2-3 z Cracovią

W Ekstraklasie jest 16 klubów. W sezonie każdy klub gra dwa razy, raz na własnym stadionie i raz na stadionie przeciwnika, w sumie 30 meczów (240 meczów w sezonie). Od sezonu 2013/14 liga zostanie podzielona na grupy „mistrzów” (8 najlepszych drużyn) i „zejścia” (8 najlepszych drużyn) po 30 rundzie. Każda drużyna gra jeszcze w siedem gier (drużyny z rankingu 1-4 i 9-12 grają cztery razy u siebie). Sezon 2016/17 był ostatnim, w którym drużyny rozpoczęły dodatkową rundę z połową punktów zdobytych w pierwszej fazie 30 meczów (w zaokrągleniu w górę). Zmiany przedłużają sezon do 296 rozegranych meczów.


facebook sharing button    twitter sharing button    pinterest sharing button    sharing button

Responsible Gambling information

Follow us:  facebook follow button     twitter follow button


Home   LiveScore  Free Bet

Copyright © 2022  MrPredict.com: betting tips and football predictions